This looks cool.

Nhóm Đọc: The Poetics of Space (Gaston Bachelard, 1958)…

‘Căn nhà–là chốn riêng tư nhất trong các không gian, “bảo vệ người mơ” và vì thế với Bachelard, hiểu được căn nhà chính là cách để hiểu được tâm hồn.’

https://www.facebook.com/events/2838595033090151/

Curious.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *