17 Oct | ‘Nhóm Đọc: The Poetics of Space (Gaston Bachelard, 1958)’ at Sàn Art