Gallery · In Việt Nam

A global pandemic? | Một đại dịch?

Pandemic | Dại dịch


Words
Glosbe

Images
Original photos from Vietnam News Express and Vietnamnews.vn, styled by DK

 And we’ll grow it as a moral force in the world, finding out those terrible things before anybody else knows about them, and sending our response to them, so that next year, instead of us meeting here, lamenting how many terrible things there are in the world, we will have pulled together, used the unique skills and the magic of this community, and be proud that we have done everything we can to stop pandemics, other catastrophes, and change the world, beginning right now.

Phát triển nó thành lực lượng nhân đạo trên toàn thế giới, tìm ra những thứ tai hại trước khi ai đó biết về chúng, và gửi sự giúp đỡ tới họ, để trong năm tới, thay vì gặp mặt nhau ở đây, than thở về bao nhiêu điều tệ hại trên thế giới này, chúng ta sẽ hợp lực cùng nhau sử dụng những kĩ năng độc nhất và phép lạ của cộng đồng này, và tự hào rằng chúng ta đã làm hết sức để ngăn chặn các đại dịch bùng nổ, những thảm họa, và thay đổi thế giới bắt đầu ngay từ bây giờ.The global pandemic your father believed was about to emerge. What factors determine the duration of a pandemic? A pandemic occurs when an outbreak affects many people over a wide area. There is plenty of evidence to support economic arguments for pandemic preparedness. Experience with past pandemics she says , show the H1N1 virus is likely to take on the behavior of a seasonal influenza virus and continue to circulate for some years to come. What factors determine the duration of a pandemic, we don’t really know. The cause of the devastating Spanish flu pandemic of 1918 was initially unclear. And it’s now not just the nuclear threat; in our interconnected world, network breakdowns can cascade globally; air travel can spread pandemics worldwide within days; and social media can spread panic and rumor literally at the speed of light.


Đại dịch toàn cầu mà bố cậu tin hoàn toàn sắp xảy ra. Các yếu tố nào quyết định thời gian kéo dài của một dịch bệnh? Đại dịch xảy ra khi nhiều người nhiễm bệnh trên một diện tích lớn. Có rất nhiều dẫn chứng có thể hỗ trợ cho luận điểm kinh tế của việc chuẩn bị ứng phó với dịch bệnhTheo kinh nghiệm từ những trận dịch trước đây bà cho rằng vi-rút H1N1 có thể chuyển sang dạng vi-rút cúm theo mùa và tiếp tục diễn biến trong vài năm tới. Chúng ta thực sự không biết những yếu tố nào quyết định điều đó. Nguyên nhân của đại dịch cúm 1918 ban đầu không rõ ràng. Giờ đây, không chỉ là hiểm họa hạt nhân; trong thế giới kết nối của chúng ta, sự sụp đổ internet có thể diễn ra ở phạm vi toàn cầu; đại dịch có thể lan khắp thế giới trong vài ngày bằng đường hàng không và mạng xã hội có thể lan truyền sự hoảng sợ và tin đồn với tốc độ ánh sáng theo đúng nghĩa đen.


Submit your story? Here’s a form.