Trong tâm lý học, trưởng thành là khả năng thích ứng được với môi trường xã hội, nhận thức được:)) Thời gian và địa điểm chính xác để có những cư xử đúng mực và biết được khi nào nên làm gì, tùy theo hoàn cảnh và phụ thuộc vào nền văn hóa xã hội […]

Wikipedia in Vietnamese on ‘Maturity’

I. What Wikipedia says about relational art   Relational art or relational aesthetics is a mode or tendency in fine art practice originally observed and highlighted by French art critic Nicolas Bourriaud.Bourriaud defined the approach as “a set of artistic practices which take as their theoretical and practical point of departure the whole of human […]

What is relational art? What are relational aesthetics?